CITNET

Dlaczego tworzymy transgraniczną sieć ?

Głównym „produktem”, który obecnie jest sprzedawany na świecie, jest wiedza. O konkurencyjności krajów, fi rm i regionów decydują ludzie posiadający wiedzę, kreatywność i inwencję. Na Słowacji jak i w Polsce brakuje obecnie skoordynowanej transgranicznej instytucji/sieci wyraźnie zorientowanej na problemy wspólnych badań i rozwoju, technologicznego postępu i innowacji. Taka sieć musi być zdolna do integrowania ośrodków po obu stronach naszego regionu i do dalszego rozwoju bazy wiedzy instytucji stosujących nowoczesne rozwiązania. Uniwersytet w Żylinie, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz Słowackie Centrum Produktywności współpracują ze sobą już od dłuższego czasu systematycznie rozwijając struktury, które umożliwiają wzajemną wymianę informacji, poszerzanie wiedzy, rozwój kapitału ludzkiego, jak również tworzenie wspólnych laboratoriów. Dzieje się to zwłaszcza w zakresie badań high-tech oraz rozwoju i badań wspomaganych technologiami informatycznymi takimi jak technologia cyfrowej fabryki, symulacja, wirtualna rzeczywistość, sztuczna inteligencja, itp.

Dlatego powstała wspólna inicjatywa partnerskich organizacji: Środkowoeuropejski Instytut Technologiczny – CEIT

CEIT jest nastawiony na Europejskie inicjatywy, które zmierzają w kierunku tworzenia długookresowych strategii rozwoju nauki i badań. Przykładem jest platforma technologiczna MANUFUTURE, której celem jest wspieranie procesów transformacji przemysłu wytwórczego w kierunku gospodarki wiedzy.
Realizacja zaawansowanych badań wymaga dużych inwestycji. Dlatego uważamy, że należy koniecznie zewrzeć siły i stworzyć silną transgraniczną innowacyjną i technologiczną sieć dla wymiany wiedzy i doświadczeń.
Dlatego powstała wspólna inicjatywa partnerskich organizacji:
Środkowoeuropejski Instytut Technologiczny – CEIT
Głównym celem projektu jest stworzenie działającej polsko-słowackiej sieci innowacji i nowych technologii, która będzie integrować wspólne osiągnięcia i wiedzę oraz będzie rozwijać współczesne trendy innowacyjne w Unii Europejskiej.
Szczególne cele projektu:

 • Stworzenie podstaw instytucjonalnej transgranicznej współpracy w zakresie wspomagania innowacji i transferu technologii.
 • Zwiększenie konkurencyjności regionu na bazie najlepszych praktyk produkcyjnych i wiedzy technologicznej.
 • Zwiększenie świadomości o wspólnych naukowobadawczych i innowacyjnych działaniach realizowanych po obu stronach granicy.
 • Rozwijanie działań Środkowoeuropejskiego Instytutu na Słowacji i w Polsce.

DZIAŁANIA PROJEKTU
ETAP 1

 1. Zmapowanie obecnych powiązań między partnerami projektu i poszukiwanie potencjalnych możliwości rozwoju sieci transgranicznej.
 2. Transfer i wymiana informacji między instytucjami partnerskimi.
 3. Stworzenie strony internetowej projektu.
 4. Opracowanie broszury informacyjnej projektu.

ETAP 2

 1. Osobowe wzmocnienie partnerskich organizacji CEIT, n.o. i FCNT.Realizacja pilotowych projektów w ramach wzajemnej współpracy transgranicznej w zakresie technologii high-tech.
 2. W ramach projektu zostaną zrealizowane działania, które będą zmierzały do rozwoju badań związanych z nowoczesnymi technologiami, a zwłaszcza w zakresie koncepcji cyfrowej fabryki. Koncepcja cyfrowej fabryki znajduje zastosowanie przede wszystkim w planowaniu produkcji – daje możliwość integracji wszystkich istotnych w produkcji procesów: od pomysłu, przez opracowanie konstrukcji, przygotowanie produkcji po montaż finalnego wyrobu. Zwłaszcza w etapach przygotowania produkcji istnieje duży  potencjał do osiągnięcia wysokiej jakości i niskich kosztów. Wdrożenie technologii cyfrowej fabryki ma jednak szersze naukowe, ekonomiczne, jak również społeczne znaczenie. Cyfrowe technologie wykorzystane w projekcie mogą znaleźć zastosowanie w innych dziedzinach, jak na przykład inżynieria biomedyczna, rejestracja i prezentacja dziedzictwa kulturowego (digitalizacja obiektów zabytkowych, wirtualna prezentacja obiektów), budownictwo, itp.
 3. Przedstawienie działań sieci na szerszym forum w Słowacji i Polsce, a w tym na forum Europejskiego Innowacyjnego Instytutu Technologicznego.
 4. Partnerzy projektu zrealizowali już wiele różnych wspólnych projektów, o zasięgu nie tylko krajowym, ale również europejskim. Obecnie realizowany projekt może jeszcze bardziej zintensyfikować współpracę nie tylko między partnerami projektu, ale również z innymi ośrodkami. Dlatego szczególną uwagę poświęcimy prezentacji osiągniętych wyników, dzięki której dotrzemy do potencjalnych przyszłych partnerów w regionie, a głównie do innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw.
  W ramach projektu zostaną zorganizowane trzy konferencje: dwie konferencje „Digitalny Podnik” w roku 2010 i 2011 oraz jedna „Inżynieria Produkcji” w 2011 roku. Projekt i wyniki działalności sieci zostaną zaprezentowane również na innych konferencjach, które organizują partnerzy projektu (np. Narodowe Forum Produktywności organizowane przez SLCP) oraz na innych wybranych konferencjach o zasięgu europejskim.
 5. Przełożenie efektów działania sieci na dalszy rozwój regionu = utworzenie miejsca pierwszego kontaktu dla małych i średnich przedsiębiorstw, które modernizują swój proces wytwórczy, wyroby albo wdrażają innowacje produktowe lub technologiczne.

Utworzenie sieci nie jest jedynym celem projektu. Realizacja projektu ma aktywnie przyczynić się do dalszego ekonomicznego rozwoju regionu bazując na wiedzy i innowacjach. Dlatego w etapie końcowym projektu zostanie utworzony punkt pierwszego kontaktu dla małych i średnich fi rm regionu, dla fi rm które doskonalą procesy wytwórcze, doskonalą wyroby, wdrażają innowacyjne rozwiązania, a więc dla większości firm dążących do osiągnięcia sukcesu na obecnych konkurencyjnych rynkach.

W ramach projektu zrealizujemy:

 • projekt związany z opracowaniem modelu cyfrowej fabryki dla trzech małych i średnich przedsiębiorstw regionu przygranicznego
 • projekt kompleksowej digitalizacji wybranych obiektów dziedzictwa kulturowego regionu przygranicznego.